FISCAL SECURE by BE STRONGER

HOE EEN FISCALE CONTROLE BELEVEN IN VOLLE SERENITEIT ?

Dankzij onze gespecialiseerde en professionele knowhow in het beschermen van ondernemingen, beschikken wij over een zeer goede kennis van de risico’s, waaraan ondernemingen en KMO’s worden blootgesteld. Met het oog op het leveren van een uitmuntende service hebben de makelaars van BE STRONGER een exclusief, voordelig en op maat gemaakte verzekeringsdekking ontworpen, met specifieke dekkingen in het belang van boekhoudkantoren, fiscale experten en hun klanten.

Statistisch gezien heeft elke belastingplichtige ooit te maken hebben met een fiscale controle of komt hij in aanraking met de fiscale administratie. Zo blijkt dat :

 • 16% van de zelfstandigen jaarlijks gecontroleerd worden, nog een hoger percentage krijgen een gewone verificatie ;
 • Een controle betekent gemiddeld een belastingsvermeerdering van 7.000€ ;
 • In 61% van de gevallen, kent het bezwaar van de belastingplichtige een gunstige afloop ;
 • Om zijn belangen te verdedigen dient de belastingplichtige bijgestaan te worden door deskundigen ;
 • De verdediging van de belastingplichtige impliceert extra honoraria en kosten ;
 • FISCAL SECURE beschermt de belastingplichtigen en de onderneming vanaf ontvangst van de eersteaanmaning voor het verstrekken vanbijkomende inlichtingen.

FISCAL SECURE is een exclusieve verzekeringsdekking aangeboden door BE STRONGER (*), die werd onderhandeld met een professionele Rechtsbijstand verzekeraar, die een volledige bijstandsdekking aanbiedt en die alle kosten op zich neemt die betrekking hebben op het verdedigen van de zelfstandige of de KMO tijdens een fiscale controle, een administratieve of juridische vordering.

TOT WIE RICHT ZICH FISCAL SECURE?

Wie kan onderschrijven ?
Boekhouders en de fiscale experten, ten voordele van hun zelfstandige en KMO -klanten ;

Wie zijn de begunstigden ?
FISCAL SECURE dekt de zelfstandige klanten en ondernemingen die in de polis zijn opgenomen alsook hun bestuurders en managers of vennoten, indien de controle betrekking heeft tot de vennootschap ;

Welke dekking ?
FISCAL SECURE komt tussen vanaf het ogenblik dat er gevraagd wordt naar bijkomende inlichtingen betreffende de aangifte, voor alle fiscale controles, administratieve en juridische vorderingen tegen de beslissing van de fiscale administratie inzake directe en indirecte belastingen.
FISCAL SECURE neemt de kosten van uw fiscale adviseur, uw boekhoudkantoor of ieder andere consulent (advocaat, deurwaarder…) ten laste ten belope van 20.000€.

VOORDELEN EN STERKE PUNTEN VOOR DE BOEKHOUDERS

 • De dekking vereenvoudigd de opdracht tot raadgeving gedurende de ganse periode van controle zonder beperkt te worden om budgettaire redenen ;
 • Deze extra dekking laat u toe zich te differentiëren van andere kantoren: een volledige professionele bijstand in geval van controle of geschillen zonder bijkomende honorariumkosten ;
 • De waarborgen van FISCAL SECURE treden in werking vanaf het moment dat een overheidsinstantie een dossier opent en u aanmaant om bijkomende inlichtingen te verschaffen aangaande uw belastingaangifte ;
 • De maatschappij komt tussen tot 20.000 € per dossier voor administratieve en juridische vorderingen. Uw prestaties worden uitgebreid verzekerd alsook de eventuele externe kosten ;
 • Onmiddellijke dekking: geen wachttijd, onderschrijf voor het einde van het jaar en alle controles die betrekking hebben tot het fiscaal jaar van de onderschrijving zijn verzekerd !
 • En ook Legal helpline: uw juridische bijstand per telefoon.

FISCAL SECURE, IN PRAKTIJK:

 • Een voordelige jaarpremie, berekent per klant per boekhoudkantoor of fiscaal expertise kantoor op het aantal werknemers tewerkgesteld bij uw klant ;
 • U heeft de keuze om deze dekking voor uw klanten ten laste te nemen of de premie ten laste te stellen van uw verzekerde klanten (inning van uw makelaar) ;
 • Eenvoudige onderschrijving: uw professionele makelaar B-SAFE zal u bijstaan bij de selectie van klanten die u dient te verzekeren, uw klanten te informeren en de polis in voege te stellen ;
 • Uw makelaar zorgt voor een trimestriële update van de lijst van verzekerde klanten.

Meer informatie ?

Opmerking: dit document is een algemene presentatie van FISCAL SECURE; het vervangt de algemene en bijzondere voorwaarden niet .